FEPR-DS-UE-EFRR

Adaptacja i restauracja Pomnika Historii - Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku

Opis projektu

Nazwa Projektu: Adaptacja i restauracja Pomnika Historii- Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Podziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne

Beneficjent: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
Nr projektu: RPDS.04.03.01-IZ.00-02-113/16
Celem projektu jest adaptacja i restauracja Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku. Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania historycznych, wyremontowanych pomieszczeń dla odwiedzających Twierdzę turystów, a ich dodatkowe wyposażanie w eksponaty obrazujące historię Twierdzy, uatrakcyjni jej walory. Projekt spowoduje podniesienie rangi Twierdzy Srebrna Góra jako atrakcji całego regionu.

W wyniku projektu zrewitalizowany, zrewaloryzowany, poddany zabiegom konserwatorskim i przystosowany do pełnienia nowych funkcji (w szczególności muzealnej i turystycznej) zostanie zabytek nieruchomy, wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, o wybitnym znaczeniu dla narodowego dziedzictwa kulturowego. Remont i udostępnienie do zwiedzania niszczejących części obiektu oraz lepsze wyeksponowanie walorów zabytku spełni dwa synergicznie uzupełniające się cele:

1. Umożliwi zwiedzającym dostęp i zaprezentowanie wybitnego „unikalnego w Polsce, a także w skali europejskiej” dziedzictwa kulturowego i zwiększy liczbę osób odwiedzających dobra kultury w regionie, oraz
2. dzięki zagospodarowaniu zabytku umożliwi jego zachowanie dla przyszłych pokoleń.
W ramach projektu przewidziane są prace budowlane polegające na:
- rewaloryzacji i zabezpieczeniu substancji budowlanej obiektu umożliwiające wstęp na niedostępne obecnie budowle fortecy i przedłużenie trasy zwiedzania w sposób umożliwiający obejście całego zewnętrznego pierścienia fortyfikacji okalającej główną budowlę twierdzy - Donjon,
- rewaloryzacji pomieszczeń i instalacji urządzeń ekspozycyjnych pozwalających na prezentacji systemu artylerii fortecznej m.in. zachowanych pocisków i replik dawnych dział i urządzeń do ich obsługi,
- odtworzeniu elementów wyposażenia wnętrz Twierdzy (min. kuchni czarnej, pieca kaflowego, koła czerpakowego studni, podziemnego mostu zwodzonego w poternie kazamaty studziennej),
- budowie toalety dla osób niepełnosprawnych w części recepcyjnej na Bastionie Dolnym oraz przyłącza kanalizacyjnego Twierdzy do komunalnej sieci kanalizacji.
Projekt zgodny jest z celem tematycznym "Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami". Projekt wpisuje się w oś priorytetową 4 "środowisko i zasoby" w priorytet inwestycyjny 4.3 "Dziedzictwo kulturowe". Realizowany projekt wpisuje się również w strategiczne programy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz walorów kulturowych w tym: Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, Strategię rozwoju Gminy Stoszowice.

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 12.02.2016r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.09.2018r.
Wydatki ogółem w projekcie: 3 083 315,45 zł, w tym wydatki kwalifikowane w kwocie 2 506 260,60. Kwota dofinansowania: 2 005 008,48 zł, co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych w projekcie.